انواع دکمه

دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
اندازه دکمه ها
دکمه کوچک
دکمه متوسط
دکمه بزرگ
دکمه خیلی بزرگ

دکمه ویژوال کامپوزر

سبک دکمه 1

رنگ های مختلف
اندازه های مختلف
دکمه های آیکون دار

سبک دکمه 2

رنگ های مختلف
اندازه های مختلف
حاشیه های مختلف
بازگشت به بالا